ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання доступу до веб-ресурсу
«Система автоматизації школи SmartSchool»

08.09.2020 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «Розумні ІТ-рішення» (скорочене найменування - ТОВ «Розумні ІТ-рішення») щодо укладення Договору про надання доступу до онлайн-сервісу веб-ресурсу «Система автоматизації школи SmartSchool» (далі - SmartSchool) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. ст.633, 634, 641-642 ЦК України, в разі прийняття викладених в оферті умов надання і порядку оплати доступу до онлайн-сервісу, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, приймає умови Договору (акцепт оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в оферті) в повному обсязі та стає користувачем онлайн-сервісу SmartSchool.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Онлайн-сервіс - сукупність програмних засобів, даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, структурованих та розміщених на інтернет-домені smart-school.com.ua, за якою Користувачі отримують доступ до онлайн-сервісу.

Ідентифікація - процедура розпізнавання користувача та перевірки даних користувача, шляхом порівняння певного спектру параметрів (адреса електронної пошти, логін, пароль тощо), запитуваних онлайн-сервісом, у тому числі - ID користувача, на наявність та відповідність обліковому запису користувача, що зберігається в базі даних Оператора, з метою автентифікації користувача у онлайн-сервісі.

Користувач - будь-які фізичні особи, які зареєструвались у онлайн-сервісі будь-яким доступним способом та внаслідок чого отримали можливість використовувати онлайн-сервіс за його функціональним призначенням.

Оператор (виконавець, надавач доступу до онлайн-сервісу за цим публічними договором) - ТОВ «Розумні ІТ-рішення», місце розташування: 40035, м. Суми, вул. Харківська, б. 6, секція 3, кв. 11, код ЄДРПОУ: 43719777.

Сторони - Користувач та Оператор спільно, а кожний окремо - Сторона.

Принцип «Як є» («Аs is») - Сторони узгодили застосування до відносин, що випливають із умов цього Договору та до онлайн-сервісу в цілому, загальнопоширеного у світовій практиці принципу «Як є» («Аs is»): онлайн-сервіс (та/або його компоненти), за допомогою яких Користувачу надається доступ до онлайн-сервісу SmartSchool, за цим Договором, знаходиться у стані певної функціональної та/або технічної спроможності, рівень якої сформований на дату укладання даного Договору, та є достатнім, стабільним і відомим Користувачу, який погоджується на його використання без додаткових умов. У той же час, Виконавець з метою розширення функціональних можливостей онлайн-сервісу, його удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати онлайн-сервіс, розробляти та впроваджувати нові функції.

Онлайн-сервіс SmartSchool (далі - онлайн-сервіс або SmartSchool) - програмний комплекс, призначений для оброблення, відправлення, передачі, одержання існуючими каналами зв’язку (зокрема, мережі Інтернет), відомостей щодо освітнього процесу у закладі освіти, обраному Користувачем, а також зберігання та використання цих відомостей.

Послуги - функціональні можливості програмного забезпечення SmartSchool.

Логін - унікальний для веб-ресурсу Оператора набір літер, цифр та символів, які в поєднанні з паролем слугують ідентифікатором Користувача.

Пароль - набір літер, цифр та символів, які в поєднанні з логіном слугують ідентифікатором Користувача.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

3.1. Умови цього договору є однаковими для кожного, хто звернувся до Оператора за отриманням відповідного доступу до онлайн-сервісу (крім тих, хто укладає з Оператором прямі (індивідуальні) договори про надання доступу до онлайн-сервісу).

3.2. Предметом цього Договору є зобов’язання Оператора з надання Користувачу доступу до онлайн-сервісу SmartSchool з правом на використання програмної продукції для організації останнім обігу процесів створення, оброблення, передавання, одержання, зберігання та використання інформації - з закладом освіти, що обирається Користувачем, у відповідності до функціональних можливостей онлайн-сервісу, які доступні Користувачу та можуть бути використані Користувачем виключно за умови попередньої оплати. Оператором можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатності доступу до онлайн-сервісу, зокрема, у випадку надання доступу з умовно-безкоштовним тестуванням у певний обмежений період.

3.3. Доступ до онлайн-сервісу передбачає надання Користувачу наступні функціональні можливості: відображення оцінок, зауважень та домашнього завдання учнів, розкладу уроків; відомості статистики успішності по предметах за певний період; дані контролю відвідування занять та статистики відвідувань; відомості програми навчання по кожному з предметів; навчальні матеріали (електронні підручники) для завантаження; відображення розкладу та інформації щодо індивідуальних занять; відправлення та одержання повідомлень педагогам - користування системою онлайн-повідомлень; відображення новин учбового закладу; оперативний зв’язок з керівництвом учбового закладу через систему онлайн-повідомлень; надання технічної та консультаційної підтримки з питань користування онлайн-сервісом; додаткові функції, зазначені на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу.

3.4. Після прийняття цієї публічної пропозиції (оферти) Оператора та оплати вартості певного періоду користування фунціоналом в розрахунку за семестр або навчальний рік, Користувач отримує право доступу для використання онлайн-сервісу за його функціональним призначенням на умовах, визначених цим Договором.

3.5. Днем прийняття Користувачем цієї публічної оферти Оператора та початком надання доступу до онлайн-сервісу за цим Договором є день отримання Оператором оплати від Користувача на банківський рахунок Оператора за обраний Користувачем період користування функціоналом, або початок використання Користувачем у випадку надання доступу з умовно-безкоштовним тестуванням у певний обмежений період.

3.6. Оператор має право не розпочинати (припинити) надання доступу до онлайн-сервісу у випадку відсутності коштів (оплати) Користувача за обраний період (за умові відсутності інших підстав для доступу до онлайн-сервісу).

3.7. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника онлайн-сервісу SmartSchool. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми, покладає усі ризики настання негативних наслідків на Користувача.

3.8. Оператор має право призупинити надання доступу до онлайн-сервісу за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов’язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за доступ до онлайн-сервісу Користувачу не повертається.

3.9. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані стосовно Користувача без його повідомлення, у разі, якщо Користувач не здійснює оплату вартості доступу до функціоналу SmartSchool, а також у випадку, якщо Користувач протягом 12 календарних місяців поспіль не користується SmartSchool. При цьому здійснена оплата за доступ до SmartSchool Користувачу не повертається.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

4.1. Для якісного використання усіх доступних Користувачу функціональних можливостей онлайн-сервісу, Користувач зобов’язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв’язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.

4.2. Оператор не обслуговує технічні та програмні засоби Користувача та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування мережного обладнання як Користувача, так і його провайдера послуг доступу до мережі Інтернет.

4.3. Відповідальними за зміст, структуру, формат та/або форму відомостей обіг яких забезпечується за допомогою онлайн-сервісу, є Користувач та користувачі онлайн-сервісу, які здійснюють своєчасне та достовірне наповнення бази даних SmartSchool актуальною інформацією про успішність учнів (в тому числі, відомості щодо розкладу занять, зауважень, новин та ін.), за допомогою онлайн-сервісу.

4.4. Оператор зобов’язується забезпечити Користувачу можливість використовувати оплачений та наданий (нарахований) доступ до онлайн-сервісу цілодобово, протягом строку дії Договору, якщо інше не визначено умовами даного Договору, з дотриманням параметрів якості його надання, що повинні бути не гірші ніж наступні:

4.4.1. максимальний час недоступності онлайн-сервісу: 24 години (параметр, який визначає максимально можливий (найдовший) період недоступності онлайн-сервісу, протягом якого Користувач не може повноцінно отримувати доступ до онлайн-сервісу);

4.4.2. доступність онлайн-сервісу (становить 98%) - період часу в календарному місяці протягом якого Користувач повноцінно отримує доступ до онлайн-сервісу;

4.4.3. недоступність послуг у зв’язку з регламентними роботами може мати місце, та проводитися в будь-який день з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. або в інший час з повідомленням Користувача за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі https://smart-school.com.ua.

4.5. Оператор може проводити зміну параметрів доступу до онлайн-сервісу та його функціонування відповідно до власної програми розвитку.

4.6. Користувачі зобов’язуються та/або гарантують:

4.6.1. визнати і погодитись з тим, що умови та порядок використання онлайн-сервісу визначаються Оператором;

4.6.2. не копіювати і не змінювати програмне забезпечення, що входить до складу онлайн-сервісу;

4.6.3. не створювати програми, похідні від програмного забезпечення онлайн-сервісу;

4.6.4. не проникати в програмне забезпечення онлайн-сервісу з метою отримання кодів програм;

4.6.5. не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не здійснювати їх модифікацію, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;

4.6.6. до укладання публічного договору (акцепту оферти) ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, умовами оплати, інструкціями з використання онлайн-сервісу, політикою конфіденційності тощо, які визначають та деталізують умови та порядок використання онлайн-сервісу, розміщеними на сайті Оператора за адресою: https://smart-school.com.ua;

4.6.7. пройти процедуру реєстрації, шляхом внесення до SmartSchool коду запрошення та самостійно визначити для власного доступу логін та пароль; Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено в онлайн-сервісі під логіном і паролем Користувача;

4.6.8. негайно повідомити Оператора про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Користувачем) доступу до онлайн-сервісу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, про яке стало відомо Користувачу.

5. ВАРТІСТЬ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

5.1. Вартість доступу до функціоналу SmartSchool встановлюються Оператором та розміщуються ним в розділі «Оплата послуг» особистого кабінету Користувача.

5.2. Вартість доступу встановлюється у розмірі, відповідно, за період, що обирається Користувачем: за семестр або навчальний рік. Вартість доступу до SmartSchool може бути змінена Оператором. Оператор має виключне право на власний розсуд змінювати вартість оплати доступу до функціоналу в розрахунку за семестр або навчальний рік, за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) тиждень до дати застосування нової вартості користування SmartSchool із зазначенням дати набрання чинності таких змін. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою онлайн-сервісу та/або засобів електронного/іншого технічного зв’язку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу.

5.3. Умови придбання доступу до SmartSchool: вартість сплачується Користувачем одноразово, в розрахунку періоду, обраному Користувачем - за семестр або навчальний рік, за вартістю, що є чинною на день оплати.

5.4. Онлайн-сервіс стає доступним для Користувача для подальшого використання після оплати доступу до функціоналу. Оператор забезпечує доступність онлайн-сервісу для Користувача протягом обраного ним періоду з дня здійснення оплати.

5.5. Вартість доступу Користувача до функціоналу SmartSchool не змінюються та є чинною протягом строку, визначеного та обраного відповідно до п.5.3. цього Договору.

5.6. Оплата здійснюється у національній валюті України - у безготівковій формі (без врахування податку на додану вартість) шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі або у рахунку, наданому Користувачу.

5.7. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків сплачуються Користувачем.

5.8. Користувач здійснює акцепт цієї публічної оферти і укладення Договору шляхом або попередньої оплати доступу до SmartSchool, відповідно до п.3.5. та п.3.6. Договору, або шляхом проходження та завершення процедури реєстрації для отримання доступу онлайн-сервісу.

5.9. Контрагент після отримання запрошення від онлайн-сервісу та проходження реєстрації в онлайн-сервісі за отриманим посиланням, набуває статусу Користувача. Завершення процедури реєстрації та отримання доступу до онлайн-сервісу на інтернет-сайті Оператора є акцептом цієї публічної оферти для Контрагента.

6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Оператор вживає необхідних заходів для забезпечення захисту інформації Користувача, яка обробляється в онлайн-сервісі SmartSchool, в тому числі міститься в його електронних відомостях.

6.2. З метою захисту інформації клієнтів, Оператор обмежив доступ обслуговуючого персоналу до засобів управління даними та адміністрування онлайн-сервісу, а також вжив заходів для технічного захисту конфіденційної інформації.

6.3. Усі відомості, інформація про користувачів, інші персональні дані, отримані Оператором та пов’язані з онлайн-сервісом, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування онлайн-сервісу, забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувачів онлайн-сервісу у повній відповідності до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р., ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» №80/94-ВР від 05.07.1994 р., ЗУ «Про електронну комерцію» №675-VIII від 03.09.2015 р.

6.4. Персональні дані, що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету (аккаунту) Користувача в онлайн-сервісі обробляються на підставі ч.3 п.1 ст.11 ЗУ «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.

6.5. Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам - виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на здійснення функціональних можливостей онлайн-сервісу, організацію обігу (обміну) інформацією між закладом освіти та користувачами, у тому числі у формі електронних відомостей, реєстрації користувачів в інших інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора та/або партнерів Оператора (створення особистих кабінетів та/або профілів користувачів), розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення рівня захисту користувачів та їх персональних даних.

6.6. Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів відповідно до власних політик конфіденційності та безпеки персональних даних партнерів Оператора.

6.7. Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати онлайн-сервіс) користувач - суб’єкт персональних даних надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, в тому числі персональних даних осіб, законним представником яких він є, з зазначеною метою у відповідності до цього розділу 6 «ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ», та звільняє Оператора від обов’язку окремо повідомляти про передачу таких персональних даних у описаному вище випадку.

6.8. Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати онлайн-сервіс) користувач - суб’єкт персональних даних, в тому числі і персональних даних осіб, законним представником яких він є, у випадку, якщо визначена цим Договором мета обробки даних змінюється, звільняє Оператора від обов’язку отримувати згоду користувача на обробку його даних, в тому числі персональних даних осіб, законним представником яких він є, відповідно до зміненої мети, крім випадку, якщо змінена мета обробки персональних даних є несумісною з попередньою.

6.9. Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати онлайн-сервіс) користувач - суб’єкт персональних даних надає згоду на обробку своїх персональних даних, в тому числі персональних даних осіб, законним представником яких він є, та підтверджує те, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими суб’єкту згідно ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р., а саме: - знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; - на доступ до своїх персональних даних; - отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; - пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; - пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; - звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; - вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; - відкликати згоду на обробку персональних даних; - знати механізм автоматичної обробки персональних даних; - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Оператор несе відповідальність за: - роботу онлайн-сервісу, відповідно до встановлених технічних та якісних параметрів; - порушення процесу візуалізації відомостей, внаслідок чого, інформаційний зміст таких відомостей був відсутній, викривлений або відображений не в повному обсязі, що призвело до хибного сприйняття цього Користувачем.

7.3. Оператор несе перед Користувачем відповідальність у вигляді відшкодування прямої дійсної шкоди (випадки п.5.2.), завданої Користувачу з вини Оператора.

7.4. Оператор не несе відповідальності за: - зміст відомостей щодо Користувачів системи, інформацію про успішність учнів (оцінки, зауваження, та інші дані) тощо; своєчасність та достовірність наповнення навчальним закладом бази даних SmartSchool; - неправомірні дії, вчинені в онлайн-сервісі Користувачем; - неналежне, у тому числі неповноважне, внесення даних, які передаються з використанням онлайн-сервісу; - помилки або перерви в роботі інтернет провайдера Користувача; - помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача; - інші перешкоди доступу до мережі інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх інтернет провайдерів; - порушення будь-яких прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, допущені/вчинені Користувачами у в онлайн-сервісі або з його використанням.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.

8.2. Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.3. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов’язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин.

8.4. Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом.

8.5. Відсутність у Користувача грошових коштів в обсязі, необхідному для оплати вартості доступу до функціоналу SmartSchool, обставиною непереборної сили бути не може.

8.6. Оскільки Smart-School має функціонал для сприяння дистанційному навчанню, то поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або будь-які наслідки щодо введення карантинних заходів у зв’язку з цим, не можуть бути віднесені до форс-мажорних обставин та бути підставою для неможливості виконати зобов’язання за цим Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників, в тому числі і персональних даних осіб, законним представником яких є Користувач, за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.

9.2. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання відомостей щодо персональних даних, які використовуються під час функціонування онлайн-сервісу, для виконання умов цього Договору.

9.3. Всі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір набуває юридичної сили: для Оператора - з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу, для Користувача - з моменту прийняття його Користувачем у відповідності до розділу 3 «УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ», та не обмежений терміном дії.

10.2. Цей Договір може бути розірваний: за ініціативою Оператора у випадку припинення Оператором надання доступу до онлайн-сервісу Smart-School (відкликання публічної пропозиції); за ініціативою Користувача - в будь-який момент, шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами онлайн-сервісу. При цьому здійснена оплата за доступ до онлайн-сервісу Користувачу не повертається.

10.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до дати його припинення.

10.4. Сторони зобов’язуються невідкладно повідомляти одна одну, у разі зміни їх реквізитів.

10.5. Оператор має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу - https://smart-school.com.ua.

10.6. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи онлайн-сервіс в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент використання Користувачем Smart-School.

10.7. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання онлайн-сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

10.8. Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, онлайн-сервіс, та/або послуги або іншу інформацію.

11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Розумні ІТ-рішення» (скорочене найменування - ТОВ «Розумні ІТ-рішення»)

Код за ЄДРПОУ 43719777

Банківські реквізити: поточний рахунок UA913375460000026006055036498 у Сумській філії АТ КБ «ПриватБанк», МФО 3337546

Місцезнаходження: 40035, м. Суми, вул. Харківська, б. 6, секція 3, кв. 11

тел: 380953653585

E-mail: info@smart-school.com.ua

Директор: Жолудь Аліна Віталіївна